CONDICIONS D’ÚS

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BELCLA ENERGY, SL informa que és titular del lloc web instalar-aire-acondicionado.com d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, BELCLA ENERGY, SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és BELCLA ENERGY, SL, amb CIF 66718107 i domicili social al C / ARAGÓ, 308, 1r 2a 08009 (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 45420, foli 46, full 487.177 i inscripció 1.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és  operaciones@belcla.es

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de BELCLA ENERGY, SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de BELCLA ENERGY, SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BELCLA ENERGY, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per BELCLA ENERGY, SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per BELCLA ENERGY, SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

 

BELCLA ENERGY, SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BELCLA ENERGY, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BELCLA ENERGY, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

modificacions

 

BELCLA ENERGY, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BELCLA ENERGY, SL amb CIF 66718107 i domicili social al C / ARAGÓ, 308, 1r 2a 08009 (BARCELONA), amb la finalitat de poder remetre-li la corresponent factura i amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.

En compliment amb la normativa vigent, BELCLA ENERGY, SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques ia totes aquelles entitats amb la que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat, el fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades impliquen que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.

 

Alhora, l’informem que pot contactar amb el delegat de protecció de Protecció de dades de BELCLA ENERGY, SL dirigint-se per escrit a l’adreça dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

 

BELCLA ENERGY, SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que BELCLA ENERGY, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació , limitació de tractament, supressió , portabilitat, oblit i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició al correu electrònic  operaciones@belcla.es

 

En aquest sentit, el receptor de qualsevol document indicat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.

 

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

BELCLA ENERGY, SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BELCLA ENERGY, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de BELCLA ENERGY, SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de BELCLA ENERGY, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de BELCLA ENERGY, SL

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 

BELCLA ENERGY, SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. BELCLA ENERGY, SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

¡Lláma Gratis ! al 900920990

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.
WhatsApp chat